ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี


นายบัวพา วุฒิยา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04ในพระอุปถัมภ์ รับสิ่งของพระราชทาน

ถวายรายงานความก้าวหน้าโรงเรียน


ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร ถวายรายงานความก้าวหน้าโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04ในพระอุปถัมภ์ของ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ อัครราชกุมารี

บริบทของโรงเรียนบนพื้นที่ 85 ไร่


โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04ในพระอุปถัมภ์ มีพื้นที่ 85ไร่ ประกอบด้วย อาคารเรียน 1,2และ 3
โรงอาหาร 1 หลัง ห้องสุขา ชาย-หญิง โรงจอดรถยนต์ นอกจากนั้น มีสวนยางพารา 30ไร่ สวนหญ้าแฝก 6ไร่ สวนแก้วมังกร 1ไร่ สวนพืชผักสวนครัว 1ไร่ ปลูกต้นยางนา 100ต้นและสระน้ำเลี้ยงปลา
ประวัติโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04ในพระอุปถัมภ์


อัตชีวประวัติ ผอ.บัวพา วุฒิยา


นานาสาระ..น่ารู้

:หอมรดกไทยเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบรมกษัตริยาธิราช ศาสนา เกียรติประวัติของชาติ
:SCHOOLNET THAILANDคลังความรู้บนเว็บไซต์ [Digital Library] รวมสาระการเรียนรู้ สำหรับเยาวชน
:มูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
:มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
:GURU Online พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
:เงินทองของมีค่า e-Learning หลักสูตร "เงินทองของมีค่า" เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในเรื่องความรู้พื้นฐานด้านการเงิน ให้แก่เด็กและเยาวชนช่วงชั้นที่ 1 - 4
:ก้าวย่างอย่างเข้าใจ การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
:กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอายุ
:พบกันทุกวันอังคาร ทรรศนะของเลขาธิการ กพฐ. คุณหญิง ดร. กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ข่าวสาร สาระ วิสัยทัศน์ และนโยบายในการบริหารงาน[รายละเอียดทุกวันอังคาร ]
:MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่าง สพฐ. กับหน่วยงานต่างๆ [รายละเอียด]
:OBECLMSระบบการจัดการเรียนการสอน e-Learning[รายละเอียด ]
:ห้องเรียนทันข่าว นำเอาข่าว สารประจำวันมาวิเคราะห์เจาะลึก ร้อยเรียง ออกมาในลักษณะ บทความ ที่มีสาระครบถ้วน[รายละเอียด ]
:ศูนย์รวมสื่อ แหล่งรวบรวม เผยแพร่และให้บริการสื่อการเรียนรู้ ที่หลากหลาย จากหน่วยงานต่างๆในกระทรวงศึกษาธิการ[รายละเอียด ]
:เส้นทางสู่นวัตกรรมการศึกษา สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย e-media ที่หลากหลาย Teaching Tools[รายละเอียด]
:Partners in Learning การเรียนการสอน กิจกรรมสนุก ๆ ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ด้วย ICT[รายละเอียด]
:คลังความรู้สารานุกรมไทย พจนานุกรม ค้นหาคำศัพท์ออนไลน์คลังความรู้ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน สนุกพีเดีย แบ่งปันความรูู้้ร่วมเขียนให้ประสบการณ์ความรู้[รายละเอียด]


การแข่งขันหุ่นยนต์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ผู้ฝึกสอน ได้แก่
คุณครูสุรพงษ์ รัตนโคตร ณัฐธนพล ปะจีน และเสวต เอิบสุข

เตรียมงานวันคล้ายวันประสูติ 4กรกฎาวันเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ณ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม04ในพระอุปถัมภ์


ผอ.เขตตรวจความเรียบร้อย ผอ. บัวพา วุฒิยา เตรียมความพร้อม

คณะครุและนักเรียนร่วมกัน คณะครูเตรียมรับรายงานตัว

นศท.เตรียมด้านความปลอดภัย นักเรียนร่วมซ้อมเพลงเจ้าฟ้าฯ

กิจกรรมโรงเรียนของเรา

กิจกรรมรับน้องใหม่


กิจกรรมวันสุนทรภู่กิจกรรมวันต้านยาเสพติดสากล
กิจกรรมกีฬา-กรีฑาสีภายในโรงเรียน
คัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1


กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี


วันไหว้ครู


โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นอิฐดินแบบพอเพียง


กีฬาสีของเรา